Консултативна дейност за хора, живеещи с ХИВ

Защитено пространство, консултиране, посредничество

 

Фондация „И” поддържа консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ в град Варна. Кабинетът представляват своеобразно защитено пространство за консултиране и общуване на хората, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), техните близки и партньори при спазване на условието за пълна конфиденциалност.

 

Консултативният кабинет в град Варна функционира от 2004 г. За периода 2016-2022 г. функционираше и консултативен кабинет в град София. Услугите, предоставяни в кабинета, са насочени към подпомагане на ХЖХИВ за реализиране на пълноценен живот с ХИВ. Прилага се индивидуален подход при работата с всеки клиент.

 

При новодиагностицираните пациенти с ХИВ основните моменти в работата и консултирането са свързани с преодоляване на първоначалния шок след узнаване на диагнозата и подготовката за живот с хронично заболяване. Консултирането, включващо обучение, е насочено към овластяване на пациентите и въоръжаването им с познания, които да подпомогнат дискусията им с лекуващия лекар и които да им позволят успешно да контролират заболяването си и да постигнат добро качество на живот. Съществен момент в обучителния процес е разясняване същността на антиретровирусното лечение и важността то да бъде започнато навреме и приемано редовно за постигане на максимално полезен ефект в дългосрочен план. Като първичен показател за успешно започнат процес на адаптиране към живота с ХИВ, услугата приема постигането от пациента на контрол над инфекцията (достигане и задържане на неоткриваем вирусен товар), като основна предпоставка за завръщане към нормалния ритъм на живот. Силно мотивиращ фактор за постигането на това е и научният консенсус, че при неоткриваем вирусен товар ХИВ не може да бъде предаден по сексуален път.

 

При пациентите с вече овладяна и тези с дългогодишна ХИВ инфекция основните моменти в работата и консултирането са свързани с менажирането на ХИВ инфекцията в дългосрочен план, включващо справяне с предизвикателствата на дългосрочните странични ефекти от антиретровирусната терапия и на възникващите съпътстващи състояния и заболявания с напредването на възрастта. Пациентите с ХИВ в България имат непосрещнати нужди от комплексни и интегрирани медицински грижи, които да обхващат специалисти от различни медицински специалности. Същевременно нивото на стигма и дискримация в лечебните заведения (извън центровете за лечение на ХИВ/СПИН) спрямо пациентите с ХИВ остава високо. За целта фондация „И” е изградила неформална мрежа от добронамерени специалисти, която постоянно се разширява, и при заявена нужда насочва към конкретни специалисти, където пациентите с ХИВ получават достойно отношение и адекватно обслужване. Антиретровирусната терапия днес е толкова успешна, че предполага нормална продължителност на живота при хората, инфектирани с ХИВ, респективно доживяване до традиционно приеманата за напреднала възраст. С нарастването на средната възраст на пациентите с ХИВ в България нараства и потребността от комплексен, мултидисциплинарен подход в грижите за ХИВ.

 

Съществена част от услугите в консултативния кабинет е логистичното съдействие. То включва насрочване на контролни прегледи в специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН, придружаване на пациента при необходимост при посещението му в центъра (обикновено при първо посещение на новодиагностициран пациент), посредничество за изготвяне на медицинска документация от съответния специализиран център за лечение; насочване (включително насрочване на преглед и придружаване при необходимост) към различни медицински специалисти извън специализираните центрове; насочване и придружаване при необходимост към здравни, социални и административни служби (включително посредничество при набиране, подготовка, подаване и получаване на документи).

 

Работата със и консултирането на близките и партньорите на ХЖХИВ са също толкова важни за създаване на необходимата подкрепяща среда в дома и близкото обкръжение. Споделянето за ХИВ статуса с близки и партньори е лично решение на всеки.